Start Up Innovative

Business Brotherhood (SiBB)

โปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีบริษัทใหญ่เป็นพี่เลี้ยง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา นิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้ทรัพยากรที่มีในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สำหรับการทำสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

Organized and Sponsored By

ที่มาของโครงการ

SiBB ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะเวลาตลอดโปรแกรม

มีนาคม 2563 – ตุลาคม 2563 (7 เดือน)

Application Criteria

English Proficiency

สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

Market Feasibility

มีข้อมูลเบื้องต้นที่โดดเด่นและมีศักยภาพทางการตลาด

Program Commitment

มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดสม่ำเสมอ

Deadline

มีความชัดเจนตามโจทย์การพัฒนาและความเป็นไปได้ในระยะเวลาที่กำหนด

Unique Selling Point

สามารถบอกถึงจุดเด่นของสินค้า/บริการ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง

Start-up Experience

อย่างน้อยต้องมีสมาชิกในกลุ่ม 1 คนที่เคยผ่านหรือมีประสบการณ์ด้านสตาร์ทอัพมาก่อน

Team Members

สมาชิกกลุ่มผู้ก่อตั้งมีจำนวน 3-5 คน

Business Canvas

มีแผนธุรกิจโดยย่อ

KMITL Student or Alumni

สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี (สูงกว่าหรือเทียบเท่าชั้นปี 3) ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยใดก็ได้แต่ต้องมีนักศึกษาสถาบันฯ อย่างน้อย 1 คน หรือเป็นศิษย์เก่าสถาบันฯที่จบระหว่างปี 2557-2562

Prototype Ready

มีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีPrototype ของสินค้า/บริการ (หากเป็นในรูปแบบของดิจิทัล แพลทฟอร์ม อย่างน้อยต้องมี User Experience และ User Interface เบื้องต้น)

Perks & Benefits

Free of Charge

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Total Funding for All Projects

รวมกันกว่า 1,000,000 บาท

Certification

ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ

Co-Working Space

สามารถเข้าใช้งาน co-working space ได้ 2 แห่ง ตลอดโปรแกรม คือ NEXT:Creator Space ที่ True Digital Park (BTS ปุณณวิถี) และ Innovation Club by GSB ที่ ตึกหอสมุดสถาบันฯ

Opportunities Aboard

สามารถเข้าแข่งขันต่อในรับประเทศใน เครือข่าย SiBB โดยคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ผู้ชนะในบางสนามจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)

Focused Industry

Green Innovation

Food Innovation

Agricultural Innovation

Creative & Design Innovation

Digital Platform

Program Details

Incubation Program

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือก 15 ทีม

27 มีนาคม - 29 มีนาคม: SiBB20 Bootcamp

จัดขึ้นในเขตปริมณฑลระยะเวลา 3 วัน 2 คืน (มีที่พักให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ โดยที่วันแรกกิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบของ Ice Breaking เชิง Design Thinking เพื่อให้แต่ละกลุ่มกล้าแสดงออกและรู้จักการให้ข้อเสนอแนะกับสตาร์ทอัพทีมอื่น นอกจากนี้ยังมีการเชิญวิทยากรในหัวข้อที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของปี 2563 อาทิเช่น Innovative Startups, Social Innovation, Sustainability, Circular Economy และ Blue Ocean Strategy 

4 เมษายน: 1-to-1 Mentoring and Advisory

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

18 เมษายน: Monitoring (Online) #1

แต่ละทีมจะต้องทำการจองเวลาประชุมกับผู้ดูแลโปรแกรมเพื่อติดตามผล

19 เมษายน: Capacity Building Workshop #1

Apply circular economy in your business model

3 พฤษภาคม: Capacity Building Workshop #2

How to make your business sexy (Lean Canvas)

9 พฤษภาคม: 1-to-1 Mentoring and Advisory and Monitoring (Follow-Up)

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

17 พฤษภาคม: Startup Try-Out

คัดเลือกจาก 15 ทีมเหลือ 7 ทีม เผื่อเข้าสู่รอบถัดไป

Escalation Program

ทั้ง 7 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนไม่เกินทีมละ 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับศักยภาพและดุลยพินิจของคณะกรรมการ  ตลอดเวลา 3 เดือน

แต่ละทีมจะต้องนำเงินที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นสินค้า/บริการที่สามารถใช้งานจริงได้

6 มิถุนายน: Monitoring (Online) #2

แต่ละทีมจะต้องทำการจองเวลาประชุมกับผู้ดูแลโปรแกรมเพื่อติดตามผล

7 มิถุนายน: Young Professional Competency Workshop #1

 Collaboration and Teamwork

14 มิถุนายน: 1-to-1 Mentoring and Advisory

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

21 มิถุนายน: Young Professional Competency Workshop #2

Baby finance, better than nothing.

27 มิถุนายน: Monitoring (in person) #3

แต่ละทีมจะต้องทำการจองเวลาประชุมกับผู้ดูแลโปรแกรมเพื่อติดตามผล

28 มิถุนายน: Young Professional Competency Workshop #3

Startup Law

12 กรกฎาคม: 1-to-1 Mentoring and Advisory (Follow-Up)

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

19 กรกฎาคม: Young Professional Competency Workshop #4

Leader not boss

25 กรกฎาคม: Business Plan Guideline #1

เรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจแบบเต็ม สำหรับส่งตอนจบโครงการและสามารถนำไปใช้สมัครต่อในโครงการอื่นๆได้

2 สิงหาคม: Young Professional Competency Workshop

Project Management

15 สิงหาคม: 1-to-1 Mentoring and Advisory (Follow-Up)

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

16 สิงหาคม: Business Plan Guideline #2

ทางศูนย์ฯ จะทำการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะ โดยสตาร์ทอัพจะมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มที่ต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจะมาจากบริษัทพี่เลี้ยงและบุคคลภายนอก

20 - 23 สิงหาคม: Real Case Application

ลงสำรวจตลาดในต่างจังหวัด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)

31 สิงหาคม: Business Plan Submission

ในกรณีที่ทีมไม่ส่งแผนธุรกิจ ทางโครงการสามารถจำกัดสิทธิพิเศษที่ได้กล่าวไปด้านบน รวมถึงการขอทุนสนับสนุนคืนบางส่วนได้เนื่องจากผิดสัญญาและผิดเป้าหมายที่วางไว้

Final Booster

เดือนกันยายน

4 กันยายน: Demo Day

แต่ละทีมจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงเพื่อให้บุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้ามาลองใช้งานจริง

5 กันยายน: Farewell Networking Party

? ? ? 

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Our 2020 Big Brothers

Program Alumni

Ready To Make a Real Change?

Let’s Build Things Together!

KMITL Research and Innovation Services (KRIS)

1st Fl, Princess Sirindhorn Lecture Center

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1 Chalongkrung Rd. Ladkrabang

Bangkok, Thailand

Contact

Line: @startup-cave

Mobile: +66(0)82-526-3369

Copyright 2020 KMITL Research and Innovation Services (KRIS)